Obchodní podmínky pro nákup na e - shopu

1. Úvodní ustanovení obchodních podmínek

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") společnosti LIFE STYLE & BICOMTERAPIE s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 04300629, společnost je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 245572, (dále jen "Prodávající").

Prodávající provozuje internetový obchod http://www.healthyweb.cz

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby - nepodnikatelé (dále jen "Spotřebitel"), fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby - dále jen "Podnikatel", pokud platí obchodní podmínky pro obě skupiny současně, je používán pojem „Zákazník“ ). Smluvní vztahy jsou uzavírány dle právního řádu České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění. Pokud je smluvní stranou podnikatel – fyzická osoba nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem v platném znění. Odesláním závazné objednávky Zákazník potvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami a plně s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy- závazné objednávky. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek, jsou nadřazena všeobecným obchodním podmínkám.

2. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Objednávka je jednostranný právní úkon Zákazníka směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané zboží tj. uzavřít kupní smlouvu. (dále jen "Objednávka"). Objednávku je možné realizovat pouze prostřednictvím nákupního košíku a webového rozhraní www.bachovyesence.info. Objednávka musí splňovat minimální náležitosti a obsahovat nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů, tyto náležitosti jsou nastaveny v objednávkovém formuláři bez jejich vyplnění není možné objednávku odeslat. Zákazníci, kteří nejsou registrováni na www.healthyweb.cz musí uvést minimálně tyto údaje: jméno a příjmení Spotřebitele nebo obchodní firmu Podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby, přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát, IČ kupujícího, je-li podnikatelem, DIČ, pokud je podnikatel plátce DPH a požaduje vystavit řádný daňový doklad. kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), přesnou specifikaci zboží, způsob doručení, způsob platby

Zákazníci, kteří jsou registrováni na www.healthyweb.cz musejí uvést minimálně tyto údaje: jméno a příjmení Spotřebitele nebo obchodní firmu Podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby, přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát, IČ kupujícího, je-li podnikatelem, DIČ, pokud je podnikatel plátce DPH a požaduje vystavit řádný daňový doklad. kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), přesnou specifikaci zboží, způsob doručení, způsob platby

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit, obvykle není možné ji dokončit na objednávkovém formuláři. Objednat lze pouze přes objednávkový formulář na www.healthyweb.cz. Objednávka Zákazníka se stává odesláním návrhem k uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Zákazníkovi prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Zákazník uvedl v objednávce nebo při registraci.

3. Zrušení objednávky

Zákazník nemůže objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu v souladu s platnými právními podmínkami. Objednávka může být zrušena ze strany Prodávajícího pouze v souladu s platnými právními podmínkami, v tom případě je Zákazník neprodleně na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo kterou má uvedenu ve své registraci, případně telefonicky na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. Prodávající je pak povinen dohodnout další postup řešení (např. náhradu objednaného zboží jiným, zrušení objednávky). Výše uvedeným dohodnutým postupem není omezeno právo Spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz. článek 7. Obchodních podmínek a Reklamační řád).

4. Dodací podmínky

Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 2 do 7 dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. od data závazného potvrzení Objednávky ze strany Prodávajícího, v opačném případě je Kupující informován písemně nebo telefonicky. Předpokládaná dodací lhůta je zobrazena při zadávání Objednávky ve formuláři Objednávky na stránkách Prodávajícího. Doba doručení zásilky k zákazníkovi je pak závislá na zvoleném způsobu doručení. Informace o době doručení je zobrazena u volby typu doručení v objednávkovém formuláři. Pro registrované uživatele je na webové stránce zobrazován aktuální stav i historie jejich objednávek. V případech, kdy Prodávající není schopen z důvodů nezávislých na jeho vůli (např. zastavení poskytování doručovacích služeb) zboží dodat v termínu potvrzeného v Objednávce, může být dodací lhůta prodloužena. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Zákazníka o změně termínu doručení zboží a zdůvodnit, proč se tak stalo. Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení dle výběru Zákazníka, nebo může být osobně vyzvednuto na adrese uvedené v objednávkovém formuláři v otevíracích hodinách provozovny Prodávajícího. V ceně Objednávky je započítáno i poštovné zásilky. Zaslání zboží do ostatních zemí bude řešeno individuálně a prodávající si v těchto případech vyhrazuje právo požadovat úhradu zboží i poštovného předem. Zásilku objednaného zboží doprovází vždy daňový doklad. Okamžikem převzetí zboží Zákazníkem přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží na Zákazníka.

5. Kupní cena, platební podmínky

Kupní cena zahrnuje DPH v zákonné výši platné ke dni zdanitelného plnění, tj. obvykle ke dni dodání zboží a dále zahrnuje veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání. Způsob platby jakéhokoli zboží je vždy definován při zadávání objednávky ve formuláři. V případě platby dobírkou je kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zásilky. V případě platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Platbu je třeba provést do 5 pracovních dnů od podání závazné objednávky. Pokud nebude připsána platba za Objednávku na účet Prodávajícího do 8 pracovních dnů, vyhrazuje si Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny.

6. Odstoupení od smlouvy na straně Zákazníka

Pokud byla kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má Spotřebitel právo dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. V případě, že Prodávající nepředal Spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení §53 odstavec 4 a 6 občanského zákoníku, činí lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí zboží. Pokud jsou informace řádně předány v průběhu této lhůty, dochází k jejímu zastavení a od tohoto okamžiku začíná běžet lhůta14 denní. Tato lhůta je určena k tomu, aby se Spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a není právem na výpůjčku zboží. Pokud Spotřebitel dodrží výše uvedené podmínky a odstoupí od kupní smlouvy, Prodávající je povinen nepoškozené nepoužité zboží převzít zpět a vystavit daňový dobropis. Je možné dohodnout i náhradní dodávku zboží. Prodávající v případě řádně vráceného zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení vrátí Spotřebiteli kupní cenu předem dohodnutým způsobem. Vrácena bude pouze kupní cena bez vedlejších nákladů (např. nákladů na dopravu). Uplatní-li Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má Prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, např. náklady na poštovné vzniklé odesláním věci.

7. Práva z odpovědnosti za vady zboží, záruční podmínky, reklamace

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem Prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek a bude v případě vyžádání dodán Zákazníkovi v případě žádosti o reklamaci na jím uvedenou mailovou adresu.

8. Ochrana osobních údajů Prodávající prohlašuje, že požádal o zápis v Registru zpracování osobních údajů, který vede Úřad na ochranu osobních údajů. Zákazník souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a může je zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Pro zpřístupnění těchto údajů třetím subjektům musí mít Prodávající výslovný souhlas Zákazníka. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může Zákazník kdykoli odvolat písemně zasláním mailové zprávy na adresu info@bicomterapie.cz.

10. Práva Prodávajícího spojená s registrací a objednávkou

Zákazník svou registrací na www.healthyweb.cz a/nebo učiněním Objednávky uděluje souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v rámci společnosti LIFE STYLE & BICOMTERAPIE s.r.o., a to především pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných Zákazníkům. Na základě při registraci a/nebo při objednávce poskytnutých kontaktních údajů může být Zákazník kontaktován Prodávajícím ze účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Zákazník kdykoli odvolat písemně zasláním mailové zprávy na adresu info@bicomterapie.cz.

11. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.healthyweb.cz. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu, obvykle uzavření kupní smlouvy na základě závazné Objednávky. Obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem. Prodávající obchoduje pouze na základě výše popsaných Obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna mezi smluvními stranami musí být učiněna písemně.

(Obchodní podmínky jsou účinné k 1. 1. 2016.)

REZERVACE

Bicomterapie - shop s.r.o. Antala Staška 25, 142 00 Praha 4

Tel: +420 777 307 555